Forbrugerrettigheder

Når du handler, hvad enten det er online eller i en fysisk butik, er der nogle bestemte retningslinjer, som både du og sælger skal overholde. Disse rettigheder kan ofte være en jungle for den enkelte forbruger. Vi ved alle, at det er en ufravigelig følelsen af frustration der tærer mentalt og fysisk, hvis man har været udsat for det, som man selv mener er uretfærdigt i forbindelse med køb af varer. Heldigvis er der nogle klare retningslinjer for din handel, som kan give dig ro i maven og klarlægge, om du, som forbruger, har ret eller om du er galt på den.

Vi (anmeldelsesportalen.dk) opfordrer altid forbrugeren til at søge råd og vejledning i forbindelse med køb, returnering med videre, hvis det skulle ende i hårknude mellem køber og sælger.  Forbrugerrådet tænk har masser af godt indhold, som du kan benytte dig af, hvis du skulle have brug for afklaring omkring regler og bestemmelser.

Du skal ikke være medlem hos taenk.dk for at kunne modtage råd og vejledning. Det kan dog kun ske ved telefonisk henvendelse. Der er dog en række fordele ved at være medlem – Disse kan du læse om på Taenk.dk/bliv-medlem, hvor du også kan se de forskellige medlemskaber. Vi anbefaler ligeledes at du besøger Taenk.dks sektion for råd og vejledning på Taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder.

Dine muligheder herefter
Skulle det alligevel komme til forsat uenighed mellem køber og sælger, har man som køber mulighed for, at klage til forbrugerklagenævnet. En sådan klage skal afgives skriftligt og kan ske online, på forbrug.dk.

Anmeldelsesportalen
Logo